Slide

REGULAMIN Rajdu Beskid Rally Hałda Challenge 2023

§1. Definicja Rajdu

Beskid Rally – Beskidzki Rajd Ciężkich Motocykli ENDURO jest imprezą dla posiadaczy motocykli enduro o pojemności 499-1300 cm3. Rajd ma charakter amatorskiego przejazdu po wyznaczonych trasach na czas (Rajd Enduro). Rajd skierowany jest do motocyklistów posiadających motocykle typu ENDURO. Celem imprezy jest propagowanie bezpiecznej jazdy motocyklem, w sposób zorganizowany, w miejscach specjalnie wyznaczonych i przygotowanych. Impreza ma również na celu podniesienie umiejętności kierowania motocyklem oraz integrację środowiska motocyklowego.

§2. Organizator

Organizatorem rajdu jest: BSRT – BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE RAJDÓW TERENOWYCH

§3. Termin i miejsce rajdu

 • Termin rajdu – 13-15.10.2023
 • Miejsce (baza rajdu) – Ośrodek Posejdon, Nad Kanałem 1/F, 44-120 Pyskowice
 • Baza rajdu jest miejscem zakwaterowania, wyżywienia oraz miejscem, gdzie finalizuje się formalności związane z rajdem

§4. Cel imprezy

 • podnoszenie umiejętności kierowania motocyklem
 • integrację środowiska motocyklowego
 • rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
 • doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
 • aktywne spędzenie wolnego czasu
 • propagowanie turystyki motocyklowej oraz promocja regionu w którym odbywa się impreza

§5. Uczestnicy i podział na klasy

Uczestnikiem rajdu może być każda pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie są:

 • dokonanie rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza internetowego zamieszczonego na stronie beskidrally.pl,
 • dokonanie wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie,
 • zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu,
 • podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
 • posiadanie identyfikatora oraz numeru startowego,
 • posiadanie ubioru motocyklowego odpowiedniego do charakteru rajdu i wybranej opcji,
 • posiadanie homologowanego kasku,
 • dopuszczenie motocykla do udziału w rajdzie.

Motocykle biorące udział w imprezie muszą spełniać następujące kryteria:

 • posiadać dowód rejestracyjny,
 • posiadać ubezpieczenie OC,
 • posiadać ważne badanie techniczne,
 • posiadać opony typu “KOSTKA” – dotyczy tylko Rajdu Enduro,
 • stan techniczny pojazdu nie może wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa jego użytkowania,
 • elementy pojazdu jak i sam pojazd nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy.

Motocykle w zależności od pojemności silnika zostaną podzielone na klasy:

 • ENDURO 499-620
 • ENDURO 621-930
 • ENDURO 931-1300

Wprowadzona zostaje dodatkowa kategoria rywalizacji: kobiety kontra kobiety, w której mogą wziąć udział motocykle o pojemności niższej niż 499 (o ile kierują nimi kobiety).

§6. Zasady udziału w imprezie

 • Jest to rajd amatorski, stąd uczestnik nie potrzebuje licencji rajdowej, a pojazd musi spełniać wymagania stawiane pojazdom dopuszczonym do ruchu drogowego.
 • Organizator ustala limit uczestników na 100 uczestników.
 • Organizator może utworzyć listę dodatkową.
 • Dopuszcza się udział w imprezie osoby towarzyszącej za dodatkową opłatą.
 • W Rajdzie Enduro zabrania się startu z pasażerem.
 • Do startu w imprezie zostaną dopuszczone pojazdy, które pomyślnie przejdą kontrolę techniczną w bazie rajdu.

§7. Dokumenty i numery startowe

W biurze imprezy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • aktualne ubezpieczenie OC,
 • wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową (załącznik do pobrania lub w biurze imprezy).

Numery startowe należy odebrać w biurze imprezy i okazać podczas kontroli technicznej, która na podstawie przedstawionych numerów dobierze i oklei motocykl odpowiednim transponderem do pomiaru czasu.

UWAGA!!! ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO NAKLEJANIA NUMERU STARTOWEGO!!!

§8. Wpisowe i opłaty

 • Wpisowe:
  • 1190,00 zł ( w okresie od 1 do 31 lipca 2023)
  • 1490,00 zł ( w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023)
  • 1690,00 zł ( w okresie od 1 do 30 września 2023)
  • 1990,00 zł ( w okresie od 1 do 14 października 2023)
 • Opłata za osobę towarzyszącą – 650,00 zł

Opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą systemu płatności elektronicznych dostępnych w sklepie bsrt.pl

Uiszczona opłata wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Istnieje możliwość przeniesienia prawa startu na inną osobę, po uprzednim poinformowaniu i zgodzie Organizatora.

Organizator ma możliwość odwołania imprezy (z podaniem powodu), z przyczyn od niego niezależnych:

 • ze zwrotem 80% wpisowego, jeśli taka informacja/decyzja pojawi się po 24.09 2023
 • ze zwrotem 90% wpisowego, jeśli taka informacja pojawi się w przed 25.09 2023
 • z możliwością przesunięcia wpisowego na kolejną edycję – po indywidualnym ustaleniu z uczestnikiem niezależnie od terminu odwołania imprezy

Organizator ma możliwość odwołania imprezy bez podania powodu. W takim przypadku wpisowe będzie zwrócone w całości.

Wpisowe zawiera:

 • pakiet startowy
 • dwa noclegi w Ośrodku Posejdon,
 • wyżywienie: 2 x  śniadanie, 2 x obiadokolacja, 2 x kolacja w formie grilla,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie OSów,
 • profesjonalny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie techniczne.

Kolejność zgłoszeń (opłaconych rejestracji) będzie brana pod uwagę w przydzielaniu uczestnikom miejsc noclegowych wg standardów pokojów/domków od najwyższego do najniższego.

§9. Trasa Rajdu Enduro i Odcinki Specjalne OS

 • Trasy dojazdowe do Odcinków Specjalnych Rajdu mogą przebiegać drogami udostępnionymi publicznie oraz po terenach prywatnych.
 • Trasy dojazdowe łączą bazę Rajdu i Odcinki Specjalne.
 • Odcinki Specjalne znajdują są na terenach terenach Gminy Zbrosławice.
 • Poruszanie się po trasach dojazdowych wymaga zastosowania się do przepisów Ruchu Drogowego oraz zachowania szczególnej ostrożności.
 • W dojazdach do Odcinków Specjalnych pomocne będzie użycie nawigacji GPS. Wgrany Ślad GPS jest wskazówką w jaki sposób należy przemieszczać się trasami dojazdowymi.
 • Rywalizacja na Odcinkach Specjalnych polega na przejechaniu Odcinka Specjalnego w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem swoich umiejętności i możliwości pojazdu jakim porusza się uczestnik.

§10. Wyniki, klasyfikacja i nagrody Rajdu Enduro

 • O wygranej w Rajdzie Enduro, decyduje suma czasu przejazdu wszystkich Odcinków Specjalnych.
 • Wygrywa uczestnik, który pokona wszystkie Odcinki Specjalne w najkrótszym czasie.
 • Nagrodzonych zostanie po trzech najlepszych uczestników z każdej z klas.
 • Dojazdy do Odcinków Specjalnych nie będą liczone do klasyfikacji.
 • Szczegółowy harmonogram startów do poszczególnych Odcinków Specjalnych Organizator opublikuje w dniu imprezy oraz przekaże uczestnikom.
 • Na wynik rywalizacji w poszczególnych klasach mają wpływ kary, nakładane przez Organizatora i wyznaczonych Sędziów. I tak:
  • rażące niezastosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego, spowodowanie kolizji z innym uczestnikiem rajdu – dyskwalifikacja,
  • niezatrzymanie się na mecie STOP (w wyznaczonym miejscu) – plus 30 minut,
  • niezastosowanie się do instrukcji Sędziego obsługującego Odcinek Specjalny – plus 20 minut lub dyskwalifikacja – decyzja po stronie Sędziego Odcinka Specjalnego,
  • spóźnienie na wyznaczone czasy startów do Odcinków Specjalnych – brak klasyfikacji na danym odcinku,
  • skracanie trasy na Odcinku Specjalnym – plus 30 minut za każdy taki incydent,
  • przejazd poza wyznaczoną trasą na Odcinku Specjalnym – umyślne ominięcie taśm lub znacznika – plus 20 minut,
  • rażąco niesportowe zachowanie – dyskwalifikacja.
 • Uczestnik zobowiązany jest przejechać Odcinek Specjalny w czasie określonym przez organizatora dla danego Odcinka.
 • O wynikach w rajdzie i klasyfikacji końcowej zadecyduje Komitet Sędziowski powołany przez Organizatora.

§11. Odpowiedzialność organizatora i uczestników, ubezpieczenie

 • Start w rajdzie odbywa się tylko i wyłącznie na odpowiedzialność uczestnika. Jest dobrowolny.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jazdę uczestnika na i poza trasą Odcinków Specjalnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika i jego sposób jazdy na drogach dojazdowych.
 • Uczestnik odpowiada za naruszenie przepisów Ruchu Drogowego przed odpowiednimi służbami, uprawnionymi do kontroli drogowej.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu jazdy poza wyznaczoną trasą, a w szczególności do jazdy po terenach leśnych, uprawach i terenach prywatnych, które nie są częścią trasy oraz Odcinków Specjalnych.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej, zasad bezpieczeństwa i zasad fair-play, podczas całego rajdu oraz w bazie imprezy.
 • Uczestnik zobowiązany jest do takiego pokonywania Odcinków Specjalnych, aby uwzględnić swoje umiejętności, warunki atmosferyczne oraz warunki zastane w danej chwili.
 • Organizator posiada ubezpieczenie OC na czas trwania rajdu.

§12. Pomoc techniczna, holowanie pojazdów

 • Organizator zapewnia pojazdy do odholowania uszkodzonych motocykli. O kolejności odholowania decyduje położenie uczestnika i pojazdów wsparcia rajdu. Pomoc taka każdorazowo będzie uzgadniana z obsługą rajdu. Odholowanie pojazdu do bazy jest bezpłatne.
 • Organizator umożliwia skorzystanie z usług serwisowych. O kosztach serwisu i pomocy decyduje osoba zarządzająca serwisem.

§13. Ustalenia dodatkowe i końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w bazie rajdu oraz na Odcinkach Specjalnych.
 • Wyniki rajdu zostaną podane do wiadomości publicznej, na stronie rajdu, Facebooku oraz w mediach.
 • Startując w rajdzie, uczestnik wyraża zgodę na użycie jego wizerunku (zdjęć, nagrań video oraz wywiadów) do celów promocyjnych i informacyjnych na temat rajdu.
 • Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych personalnych, podanych Organizatorowi, oraz ich przetwarzanie, na potrzeby związane z organizacją rajdu, rejestracją i publikacją listy startowej.
 • Każdy startujący oświadcza, że rozumie przesłanie rajdu, jakim jest rywalizacja, jazda z poszanowaniem bezpieczeństwa, koleżeńskie zachowanie oraz zasady fair-play.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Beskid Rally Hałda Challenge 2023

 • Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rajdu Beskid Rally i akceptuję go.
 • Zobowiązuję się do przestrzegania zasad określonych przez Organizatora w regulaminie, a także instrukcji i decyzji kierownictwa rajdu.
 • Oświadczam, że w rajdzie startuję na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się do poszanowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku oraz przepisów Ruchu Drogowego.
 • Oświadczam, że priorytetowo traktuję zasady koleżeństwa, fair-play oraz kultury osobistej.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji, organizacji rajdu, opublikowania listy startowej oraz listy zwycięzców. Administratorem danych osobowych jest BSRT z siedzibą na ulicy Regera 30 w Bielsku Białej.
 • Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku (zdjęć, nagrań video, wywiadów) do celów promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
 • Oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas rajdu. W związku z moim uczestnictwem przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do organizatora. Biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
 • Wszelkie oświadczenia zawarte w tym formularzu potwierdzam własnoręcznym podpisem.

  [data, imię i nazwisko uczestnnika oraz podpis]